جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96009040کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/231397/2/221399/6/226970
96011297کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/2/191399/2/1919370
96007116کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/231397/2/91399/2/92030
96007842کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/231397/2/91399/2/92030
96008699کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/2/91399/2/920370
96009458کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/2/91399/2/920345
95849042کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/1/221399/1/2222170
96009540کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/1/221398/10/2230930
96010137کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/1/221398/7/223970
95825440کشاورزی و منابع طبیعی1396/9/91396/11/171398/12/1725460
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.