جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97024308پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
97024302ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/7/124870
97024291پسا دکتری1398/2/51398/3/51399/3/61750
97024288پسا دکتری1398/5/101398/6/101399/6/118050
97024145پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85250
97023845پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/231398/4/121399/4/121390
97023682پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97023343فنی و مهندسی1398/3/301398/5/281399/7/283240
97023254پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177470
97023018پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410770
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.