جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97012056پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/221399/2/231890
97014420پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/231890
97018151علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/221399/8/2290
97024631گرنت1395/11/301398/2/211399/2/211910
97008814پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/71399/2/82040
97018849پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/71399/2/82040
97011205پسا دکتری1397/12/231398/2/41399/2/52070
97018678پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/41399/2/52070
97012205پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271398/1/281399/1/292140
97010356پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/12/11398/12/22700
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.