جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89000958فنی و مهندسی1390/7/231390/7/231391/7/23291765
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
90003133میان گروهی1390/8/71390/8/71391/8/7290350
90000225کشاورزی و منابع طبیعی1390/9/11390/9/11392/9/1251930
90000947میان گروهی1390/9/21390/9/21392/9/2251865
90004176مدیریت و علوم اقتصادی1390/9/211390/9/211391/6/21295065
89001909میان گروهی1390/9/71390/9/71392/3/7269370
90003307علوم پزشکی1390/12/231391/1/161393/1/16238670
91003003علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/9/271391/10/111392/12/1124190
91004304علوم و علوم زیستی1391/9/271391/10/121392/10/1224790
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.