جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
90000225کشاورزی و منابع طبیعی1390/9/11390/9/11392/9/1251930
90000657کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/261393/1/26237630
90000947میان گروهی1390/9/21390/9/21392/9/2251865
90001067علوم پزشکی1390/4/61390/4/131391/8/13289850
90001544علوم پزشکی1390/10/131390/11/31393/5/3227665
90001677میان گروهی1390/7/111390/7/111392/7/11256860
90001707میان گروهی1390/11/161390/11/301392/11/3024325
90001888میان گروهی1390/7/111390/7/111391/7/11292955
90002195فنی و مهندسی1391/12/91392/2/301393/5/30225075
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.