جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
89001909میان گروهی1390/9/71390/9/71392/3/7269370
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
90005300علوم پزشکی1390/11/291390/11/291392/5/29261150
90003332علوم پزشکی1390/10/131390/12/141392/6/14259665
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.