جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018481فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
96004417طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/8/231399/8/23850
97026042ریاضی و فیزیک1398/3/301398/8/221399/8/2290
97018151علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/221399/8/2290
97011068پسا دکتری1398/5/101398/8/201399/8/21100
97018318پسا دکتری1397/12/231398/8/201399/8/21100
97018389پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/201399/8/21100
97013404پسا دکتری1398/5/101398/8/191399/8/201150
97021772پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201130
98003951پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201160
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.