جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
87020271علوم و علوم زیستی1390/3/11390/3/11391/9/128803
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
89002851فنی و مهندسی1390/3/21390/3/21391/3/2305910
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
90001067علوم پزشکی1390/4/61390/4/131391/8/13289850
89000318فنی و مهندسی1390/4/61390/4/191391/4/19301240
90001677میان گروهی1390/7/111390/7/111392/7/11256860
90001888میان گروهی1390/7/111390/7/111391/7/11292955
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.