جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
90001707میان گروهی1390/11/161390/11/301392/11/3024325
90003070علوم پزشکی1390/11/161390/11/301392/11/30243250
90002920علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/11/191390/11/261391/11/2627970
90005300علوم پزشکی1390/11/291390/11/291392/5/29261150
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
90005421علوم و علوم زیستی1390/12/231391/2/51392/2/5272670
90003307علوم پزشکی1390/12/231391/1/161393/1/16238670
90002440فنی و مهندسی1390/12/231390/12/171391/9/17286450
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.