جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
89002458علوم پزشکی1390/10/121390/10/111391/10/11284160
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
89002851فنی و مهندسی1390/3/21390/3/21391/3/2305910
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
89003270علوم پزشکی1389/12/111390/1/211391/4/21301044
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.