جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97012980علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23865
97013841فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/2380
97014188مدیریت و علوم اقتصادی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97014255علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23852
97016383علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97018266فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23855
97018312فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97018481فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
96004417طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/8/231399/8/23850
97026042ریاضی و فیزیک1398/3/301398/8/221399/8/2290
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.