جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97004374کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/271399/3/2715555
97005574کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/271399/6/276470
97008622کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/271398/12/2724470
97006586کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/191399/3/1916365
97008286کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/191399/3/1916365
97004481کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/191397/7/181399/1/1822540
95849434کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/7/181399/7/18420
97002871کشاورزی و منابع طبیعی1397/5/251397/7/171399/7/174370
97001806کشاورزی و منابع طبیعی1397/4/211397/6/111399/6/118070
96014503کشاورزی و منابع طبیعی1397/4/211397/5/201399/7/204060
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.