جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89000918میان گروهی1389/10/61389/10/61391/4/6302560
91000610علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/10/81391/2/121391/6/12295955
90004176مدیریت و علوم اقتصادی1390/9/211390/9/211391/6/21295065
88000272میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
86121230میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
90001888میان گروهی1390/7/111390/7/111391/7/11292955
89000958فنی و مهندسی1390/7/231390/7/231391/7/23291765
90001067علوم پزشکی1390/4/61390/4/131391/8/13289850
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
90003133میان گروهی1390/8/71390/8/71391/8/7290350
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.