جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
90003789علوم پزشکی1390/10/81390/11/231392/11/23243947
90002920علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/11/191390/11/261391/11/2627970
90005300علوم پزشکی1390/11/291390/11/291392/5/29261150
90001544علوم پزشکی1390/10/131390/11/31393/5/3227665
90004023علوم پزشکی1390/10/81390/11/31392/11/3245860
90001707میان گروهی1390/11/161390/11/301392/11/3024325
90003070علوم پزشکی1390/11/161390/11/301392/11/30243250
90003332علوم پزشکی1390/10/131390/12/141392/6/14259665
90002440فنی و مهندسی1390/12/231390/12/171391/9/17286450
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.