جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
89002458علوم پزشکی1390/10/121390/10/111391/10/11284160
90003332علوم پزشکی1390/10/131390/12/141392/6/14259665
90001544علوم پزشکی1390/10/131390/11/31393/5/3227665
90003177علوم پزشکی1390/10/171391/4/41393/4/4230680
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
91000610علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/10/81391/2/121391/6/12295955
90003789علوم پزشکی1390/10/81390/11/231392/11/23243947
90004023علوم پزشکی1390/10/81390/11/31392/11/3245860
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.