جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96013268رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246760
96014242رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/24670
96014684رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
96015698رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246755
96016341رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
96015055رساله دکتری1397/3/241397/6/121399/6/127950
96016629رساله دکتری1397/3/241397/6/121399/6/12790
96001305رساله دکتری1396/5/191397/6/111399/6/11800
96015834رساله دکتری1397/3/241397/6/111399/6/11800
96015518رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/6840
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.