جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
89000318فنی و مهندسی1390/4/61390/4/191391/4/19301240
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
89000692میان گروهی1389/10/181389/10/181390/12/1831330
89000918میان گروهی1389/10/61389/10/61391/4/6302560
89000958فنی و مهندسی1390/7/231390/7/231391/7/23291765
89000965علوم و علوم زیستی1389/10/181389/10/181390/6/18331260
89001909میان گروهی1390/9/71390/9/71392/3/7269370
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.