جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
95836693علوم پزشکی1395/12/191396/7/181397/10/186730
95849817کشاورزی و منابع طبیعی1396/4/221396/7/101398/7/104090
96001229علوم و علوم زیستی1396/5/191396/7/101398/1/105910
96001468رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/54140
96001627رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/54140
96002740رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/54140
96005985گرنت1396/6/71396/7/21397/7/27770
96004747رساله دکتری1396/5/191396/7/11398/7/14180
96002765ریاضی و فیزیک1396/5/191396/6/201397/12/206100
95006365پسا دکتری تفاهم نامه ای1395/12/191396/6/131397/6/147960
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.