جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96005499ریاضی و فیزیک1396/6/231396/8/161398/2/165550
96005467گرنت1396/6/71396/8/141397/8/147360
96001554رساله دکتری1396/5/191396/8/131398/8/133770
96004127رساله دکتری1396/5/191396/8/131398/8/133770
96000394رساله دکتری1396/5/191396/8/91398/8/93810
95850127کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/7/261398/7/263930
96001179رساله دکتری1396/5/191396/7/261398/7/263930
96000575علوم پزشکی1396/4/221396/7/221398/1/225800
94018081پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/3/41396/7/191397/7/207590
95014470پسا دکتری1396/7/191397/7/207590
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.