جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018318پسا دکتری1397/12/231398/8/201399/8/21100
97018389پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/201399/8/21100
97024802پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
98002197پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
97025340پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001350پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/18420
98000378پسا دکتری1398/5/101398/7/71399/7/8520
97018309پسا دکتری1398/3/301398/7/71399/7/8520
97021370پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
98003994پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.