جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98003459پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23860
98004333پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98004400پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
98004994پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98005131پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98005527پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23880
98006311پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/23850
97006593کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/8/23860
97010238علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23825
97010316علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23875
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.