جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
90002920علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/11/191390/11/261391/11/2627970
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
89002851فنی و مهندسی1390/3/21390/3/21391/3/2305910
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
89000318فنی و مهندسی1390/4/61390/4/191391/4/19301240
89003270علوم پزشکی1389/12/111390/1/211391/4/21301044
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.