جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89000918میان گروهی1389/10/61389/10/61391/4/6302560
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
89003270علوم پزشکی1389/12/111390/1/211391/4/21301044
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
88000272میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
86121230میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.