جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015486رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184250
96015795رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184260
96016392رساله دکتری1397/3/241397/7/181399/7/184270
96002420رساله دکتری1396/5/191397/6/271399/6/276450
96013059رساله دکتری1397/3/241397/6/271399/6/276455
96012608رساله دکتری1397/3/241397/6/271399/6/276455
96016363رساله دکتری1397/3/241397/6/271399/6/276460
96002278رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
96011657رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
96013175رساله دکتری1397/3/241397/6/241399/6/246750
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.