جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
87020271علوم و علوم زیستی1390/3/11390/3/11391/9/128803
87041126علوم پزشکی1391/8/81391/8/81393/8/8218125
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
87041643علوم پزشکی1389/1/231389/1/231392/1/23273970
88000272میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
88000278میان گروهی1388/10/301388/10/301389/10/30354170
88000642میان گروهی1391/3/301391/4/111393/4/11229950
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.