جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
95837557علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1396/7/271396/9/281398/5/284520
95008077پسا دکتری1396/4/221396/9/261397/9/276930
96005385رساله دکتری1395/8/241396/9/251398/9/253350
95838502علوم و علوم زیستی1396/5/191396/9/201398/9/203400
95015260پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/6/231396/9/111397/9/127080
96005853علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1396/7/271396/8/271398/2/275440
96001751علوم و علوم زیستی1396/7/271396/8/221398/2/225490
95004550پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/6/231396/8/201397/8/217290
96006124پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/6/231396/8/201397/8/217290
96006184پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/6/231396/8/201397/8/217290
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.