جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97007601پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/12/261398/12/2724465
97010700علوم و علوم زیستی1397/10/271397/12/111399/6/118050
97021205پسا دکترا کرسی1397/11/171397/12/111398/12/1225960
97011442سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/9/221397/12/81398/12/826420
97013156پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/12/81398/12/926350
97014196سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/10/271397/12/61399/6/68470
97017690میان گروهی1397/10/271397/12/61399/6/68440
97018764گرنت آغاز1397/11/171397/12/51399/5/511570
97004198فرا رشته ای علوم انسانی و اجتماعی1397/6/221397/12/41399/4/414750
97010356پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/12/11398/12/22700
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.