جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96005496پژوهشی تفاهم نامه ای1395/10/301396/11/241398/5/244560
95014079پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/9/91396/11/211397/11/226400
96005280گرنت1396/6/71396/11/171397/11/176450
95010598پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/4/221396/11/11397/11/26590
92025972میان گروهی1396/9/91396/10/241397/10/246670
96006793پژوهشی تفاهم نامه ای1396/9/91396/10/161398/10/163150
96007801پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/9/91396/10/141397/10/156760
96000696فنی و مهندسی1396/4/221396/10/121398/4/124980
95838233پژوهشی تفاهم نامه ای1395/9/131396/10/21398/8/23870
96008381پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/7/271396/10/11397/10/26880
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.