جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92037745میان گروهی1393/3/71393/3/311394/5/3118890
92043313فنی و مهندسی1393/6/171393/6/191394/6/19187170
92038239فنی و مهندسی1393/6/231393/7/11394/7/1185870
92041311فنی و مهندسی1393/6/261393/7/11394/7/1185880
92006218علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/7/221392/7/141394/7/1418450
92044866علوم پزشکی1393/7/81393/7/191394/7/19184050
92034010علوم و علوم زیستی1393/4/221393/4/251394/7/2518340
91058724علوم و علوم زیستی1392/7/161392/7/41394/7/4185585
92005672میان گروهی1392/9/181392/8/131394/8/13181725
92014135علوم پزشکی1393/2/31393/2/71394/8/7182215
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.