جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
93015707علوم پزشکی1393/9/291393/10/11396/4/112290
91000228علوم پزشکی1393/9/31393/10/101395/4/1015810
92041708علوم پزشکی1393/10/151393/10/161394/10/16175575
93013552علوم پزشکی1393/10/151393/10/161395/10/16139610
93012549علوم و علوم زیستی1393/10/171393/10/201395/4/2015710
93011229ریاضی و فیزیک1393/10/231393/10/231394/10/23174860
92037411فنی و مهندسی1393/10/221393/10/241397/12/2460645
93015223معارف و علوم اسلامی1393/10/221393/10/241395/10/2413880
93016151علوم پزشکی1393/10/301393/11/11395/11/1138180
930027کرسی1393/9/231393/11/211398/11/2128154
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.