جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92024199علوم پزشکی1393/1/271393/1/301395/1/3016530
92041708علوم پزشکی1393/10/151393/10/161394/10/16175575
93013552علوم پزشکی1393/10/151393/10/161395/10/16139610
93012549علوم و علوم زیستی1393/10/171393/10/201395/4/2015710
92037411فنی و مهندسی1393/10/221393/10/241397/12/2460645
93015223معارف و علوم اسلامی1393/10/221393/10/241395/10/2413880
93011229ریاضی و فیزیک1393/10/231393/10/231394/10/23174860
93016151علوم پزشکی1393/10/301393/11/11395/11/1138180
92042437فنی و مهندسی1393/11/51393/11/81394/11/817330
93032187علوم و علوم زیستی1393/12/191393/12/231394/12/23168860
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.