جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96002290رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/541450
96002351رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/541450
96002490رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/541450
96002740رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/54140
96004454رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/541450
96004459رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/541475
96004790رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/541460
96004912رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/541460
96005299رساله دکتری1396/5/191396/7/51398/7/541460
96000720رساله دکتری1396/5/191396/7/11398/7/141850
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.