جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97002871کشاورزی و منابع طبیعی1397/5/251397/7/171399/7/174370
96011636فنی و مهندسی1397/5/251397/6/271398/12/2724470
96012415علوم پزشکی1397/5/251397/6/271399/6/276470
96016105علوم و علوم زیستی1397/5/251397/6/271398/12/2724470
95843666ریاضی و فیزیک1397/2/201397/6/241399/6/246770
97003432سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/5/251397/6/241399/6/246770
97005465ریاضی و فیزیک1397/5/251397/6/241398/12/2424770
97001806کشاورزی و منابع طبیعی1397/4/211397/6/111399/6/118070
96015697رساله دکتری1397/3/241397/5/291399/5/299270
97000722علوم پزشکی1397/4/211397/5/291399/1/2921470
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.