جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97013689پسا دکتری1397/12/21398/1/311399/2/121150
97012205پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271398/1/281399/1/292140
97005520پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/1/271399/1/2821550
97011444فنی و مهندسی1397/10/271398/1/271399/7/273339
97014024کشاورزی و منابع طبیعی1397/10/271398/1/271399/7/273340
97017375پسا دکتری1397/12/21398/1/271399/1/2821550
97020639پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/1/271399/1/2821550
96002684علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97006723علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/10/271398/1/261399/7/263475
97001144علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/8/101398/1/261399/7/263450
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.