جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96010663پژوهشی تفاهم نامه ای1396/12/231397/2/171399/2/171950
96007288گرنت آغاز1396/10/201397/2/151398/8/153750
96007566فنی و مهندسی1396/11/51397/2/91398/8/93810
96007116کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/231397/2/91399/2/92030
96007842کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/231397/2/91399/2/92030
96010119علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1396/12/171397/2/91398/2/95620
96011863گرنت1396/12/191397/2/31398/2/35680
96009944فنی و مهندسی1397/1/231397/2/11399/2/12110
95014583پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/9/91397/1/251398/1/265760
96010137کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/1/221398/7/223970
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.