جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92042437فنی و مهندسی1393/11/51393/11/81394/11/817330
91002560کشاورزی و منابع طبیعی1392/2/231391/12/101394/12/1017010
93032187علوم و علوم زیستی1393/12/191393/12/231394/12/23168860
92011985فنی و مهندسی1393/8/31393/8/51394/12/517070
92002005علوم پزشکی1392/6/261392/6/141394/2/14199775
92003378علوم پزشکی1392/8/11392/6/141394/2/14199757
91004356علوم پزشکی1392/3/131392/2/261394/2/26198550
92009286معارف و علوم اسلامی1392/9/51392/8/271394/2/2719840
92024066علوم و علوم زیستی1393/2/241393/2/281394/2/2819830
92015051علوم و علوم زیستی1392/9/231392/9/171394/3/17196450
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.