جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92006218علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/7/221392/7/141394/7/1418450
91058724علوم و علوم زیستی1392/7/161392/7/41394/7/4185585
92004487میان گروهی1392/10/301392/8/131396/1/13130950
92005672میان گروهی1392/9/181392/8/131394/8/13181725
92017758میان گروهی1392/9/111392/8/131392/11/13244927
92009286معارف و علوم اسلامی1392/9/51392/8/271394/2/2719840
92015051علوم و علوم زیستی1392/9/231392/9/171394/3/17196450
92006430معارف و علوم اسلامی1392/9/251392/9/181393/9/18214280
92015293فنی و مهندسی1392/9/271392/9/181394/9/18178265
91001671کشاورزی و منابع طبیعی1392/9/251392/9/211395/11/21136250
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.