جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96001179رساله دکتری1396/5/191396/7/261398/7/263930
96001905رساله دکتری1396/5/191396/7/261398/7/2639350
96002094رساله دکتری1396/5/191396/7/261398/7/2639370
96002360رساله دکتری1396/5/191396/7/261398/7/2639350
96002405رساله دکتری1396/5/191396/7/261398/7/2639330
96004832رساله دکتری1396/5/191396/7/261398/7/2639355
96003777رساله دکتری1396/5/191396/7/231398/7/2339620
96000713رساله دکتری1395/8/241396/7/181398/7/1840150
96004838رساله دکتری1396/5/191396/7/181398/7/1840150
96001279رساله دکتری1396/5/191396/7/161398/7/1640350
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.