جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98001549پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/28630
97005574کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/271399/6/276470
96002420رساله دکتری1396/5/191397/6/271399/6/276450
96013059رساله دکتری1397/3/241397/6/271399/6/276455
96012415علوم پزشکی1397/5/251397/6/271399/6/276470
96012608رساله دکتری1397/3/241397/6/271399/6/276455
96016363رساله دکتری1397/3/241397/6/271399/6/276460
97001735سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/5/251397/6/271399/6/276460
99000171علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/11399/3/261399/6/266540
95844179کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/7/261399/6/266550
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.