جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92012528فنی و مهندسی1392/7/31392/6/121393/12/12205850
91059038علوم پزشکی1392/6/261392/6/141393/12/1420560
92002005علوم پزشکی1392/6/261392/6/141394/2/14199775
92003378علوم پزشکی1392/8/11392/6/141394/2/14199757
92010596علوم پزشکی1392/6/181392/6/141393/12/14205670
91002770هنر و معماری1392/7/151392/6/181393/4/1822920
92006539معارف و علوم اسلامی1392/6/191392/6/181395/6/18151340
92002322پسا دکتری1392/5/131392/6/231393/6/24222680
92001066کشاورزی و منابع طبیعی1392/6/131392/6/41393/4/4230670
92005907علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/9/41392/7/141393/3/14232775
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.