جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96001700رساله دکتری1396/5/191396/8/151398/8/1537550
96000155رساله دکتری1395/8/241396/8/131398/8/1337750
96001554رساله دکتری1396/5/191396/8/131398/8/133770
96004127رساله دکتری1396/5/191396/8/131398/8/133770
96000574رساله دکتری1396/5/191396/8/101398/8/1038051
96000394رساله دکتری1396/5/191396/8/91398/8/93810
96004575رساله دکتری1396/5/191396/8/91398/8/938150
96005201رساله دکتری1396/5/191396/8/81398/8/838150
96001286رساله دکتری1396/5/191396/8/71398/8/738250
96002328رساله دکتری1396/5/191396/7/261398/7/2639350
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.