جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018394پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/61398/12/626670
96012170کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/2/231399/2/2318970
97010953کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/2/231399/8/23870
97011012علوم و علوم زیستی1397/10/271398/2/231399/8/23870
97018312فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97018481فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97011405پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/2318970
97012240علوم پزشکی1397/12/21398/2/41398/8/438570
97021710پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/41399/2/520770
96002684علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.