جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015264علوم پزشکی1397/5/251397/7/11399/7/1590
96015361علوم و علوم زیستی1397/5/251397/7/11399/7/15930
96003475طرح بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/7/11399/7/15950
96003492طرح بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/7/11399/7/15984
97000753سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/4/211397/5/291399/6/296260
96003452طرح بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/6/291399/6/296270
96003444طرح بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/6/291399/6/296220
96003568طرح بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/6/291399/6/296235
97006815پسا دکتری1398/3/301398/6/271399/6/286350
98000409پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/286360
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.