جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90002217علوم و علوم زیستی1391/2/101391/3/61393/5/6227350
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
92002322پسا دکتری1392/5/131392/6/231393/6/24222680
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
91000548علوم و علوم زیستی1391/4/311391/7/41393/7/4221550
91002863علوم پزشکی1391/8/11391/8/271393/8/27216375
91002930علوم پزشکی1391/8/101391/8/41393/8/4218550
87041126علوم پزشکی1391/8/81391/8/81393/8/8218125
91004370فنی و مهندسی1392/10/141392/10/91393/8/9218135
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.