جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91053224علوم پزشکی1392/5/11392/4/131393/10/13211850
91055006علوم پزشکی1392/7/271392/4/131393/10/13211855
91059597علوم پزشکی1392/5/11392/4/131394/4/13193750
91053538فنی و مهندسی1392/4/231392/4/171394/4/17193375
91056851فنی و مهندسی1392/5/91392/4/171393/4/17229350
92000544هنر و معماری1392/7/31392/4/251393/4/25228580
92005386فنی و مهندسی1392/5/61392/4/311393/4/31227985
91058105علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/171392/4/81392/9/8251235
91059605علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/5/71392/4/81393/11/8209340
91003294فنی و مهندسی1392/5/271392/5/211393/3/21232050
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.