جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91042693علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/11392/4/111393/2/1123600
91058105علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/171392/4/81392/9/8251235
91053538فنی و مهندسی1392/4/231392/4/171394/4/17193375
91004064علوم پزشکی1392/5/11392/4/131394/4/13193760
91053224علوم پزشکی1392/5/11392/4/131393/10/13211850
91059597علوم پزشکی1392/5/11392/4/131394/4/13193750
91003148کشاورزی و منابع طبیعی1392/5/11391/11/151393/11/15208770
92002322پسا دکتری1392/5/131392/6/231393/6/24222680
91041385علوم پزشکی1392/5/151392/2/261395/2/26162630
91003294فنی و مهندسی1392/5/271392/5/211393/3/21232050
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.