جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96005099رساله دکتری1396/5/191396/12/191398/12/192520
96002186رساله دکتری1396/5/191396/12/151398/12/152560
96001657رساله دکتری1396/5/191396/11/171398/11/1728550
96004611رساله دکتری1396/5/191396/10/21398/10/232880
96005385رساله دکتری1395/8/241396/9/251398/9/253350
96001338رساله دکتری1396/5/191396/9/211398/9/2133950
96001459رساله دکتری1396/5/191396/9/41398/9/435660
96002466رساله دکتری1396/5/191396/8/221398/8/2236875
96003321رساله دکتری1396/5/191396/8/221398/8/2236835
96004914رساله دکتری1396/5/191396/8/221398/8/2236870
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.