جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91004850علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/261391/12/51392/12/524270
91005000فنی و مهندسی1392/2/151392/2/21393/9/2215825
91005039میان گروهی1392/3/191392/2/311393/2/31234075
91005171فنی و مهندسی1391/12/221391/12/81392/12/8242420
91041385علوم پزشکی1392/5/151392/2/261395/2/26162630
91041790علوم و علوم زیستی1392/3/221392/3/181394/9/1817820
91042693علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/11392/4/111393/2/1123600
91044636میان گروهی1392/2/311392/2/171393/5/17226330
91053224علوم پزشکی1392/5/11392/4/131393/10/13211850
91053538فنی و مهندسی1392/4/231392/4/171394/4/17193375
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.