جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97008622کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/271398/12/2724470
96010401پسا دکتری1397/8/101397/9/211398/9/2233880
97003844پسا دکتری1397/8/101397/9/211398/9/2233855
97008829پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/8/101397/9/211398/9/223380
97005843علوم پزشکی1397/8/101397/9/191399/3/1916360
97006586کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/191399/3/1916365
97008286کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/191399/3/1916365
97006624فنی و مهندسی1397/8/101397/9/141399/5/1410770
97007479علوم پزشکی1397/8/101397/9/141399/6/147760
97007655فنی و مهندسی1397/8/101397/9/141399/3/1416850
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.