جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89000692میان گروهی1389/10/181389/10/181390/12/1831330
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
89000965علوم و علوم زیستی1389/10/181389/10/181390/6/18331260
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
88000278میان گروهی1388/10/301388/10/301389/10/30354170
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
86121105فنی و مهندسی1387/11/301387/11/301388/8/3039600
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.